Zainteresované osoby a společnosti

Na realizaci stavby se podílely tyto podniky jako subdodavatelé:

  • IPS Praha, závod 13 - montáž potrubí
  • Fernwärmetechnik Isernhagen - dodávky komponentů a parního potrubí
  • PSV Báňské stavby Sokolov - dodávky a montáž kondenzátního potrubí
  • G-Mar Karlovy Vary - dodávky a montáž měření, regulace a strojní technologie
  • Energetika Východních Čech - projekce, spol. s.r.o., Pardubice - vypracovala koncepční i realizační projekty

Na tom, že se podařilo dovést záměr výstavby parovodu k cíli, se podílely desítky lidí. Za ty, bez nichž by parovod nemohl být vybudován, je třeba jmenovat Ing. Ludvíka Konečného, vedoucího úseku investic SU, a.s. Vřesová a Jana Faláře, technika téhož úseku, starostu města Mgr. Milana Michálka, zástupce starosty Mgr. Luďka Sequense, tajemníka MěÚ Jiřího Kaloucha a člena zastupitelstva Ing. Miroslava Holečka. V době stavby parovodu a rekonstrukce tepelných sítí města byl vedoucím odboru teplofikace a VaK Jiří Čížek.

47 Konecny 48 Falar
Ing. Ludvík Konečný, Jan Falář

44 Michalek 45 Sequens 43 Kalouch 41 Holecekthumb 
Mgr. Milan Michálek, Mgr. Luděk Sequens, Jiří Kalouch, Ing. Miroslav Holeček

Ing. Konečný má zásluhu na tom, že SU, a.s. Vřesová nepřerušila práce na přípravné dokumentaci parovodu ani v době, kdy podnik Vlnap žádal přerušení prací. Tím bylo později umožněno úspěšně žádat o zařazení stavby parovodu do akcí dotovaných z programu PHARE. Poděkování patří i starostovi Jiřímu Bydžovskému, místostarostce Janě Rédlové a tehdejšímu zastupitelstvu, kteří celou tuto akci nastartovali a zajistili převod tehdejšího státního podniku Bytového hospodářství - teplofikace na samostatný odbor města Nejdek. Ing. Holeček, člen rady města v letech 1990 až 1998, navrhl teplofikaci Nejdku parovodem. Byl po celou dobu styčným článkem mezi SU, a.s. Vřesová, městem, podniky Vlnap, Metalis a německou firmou Fernwärme. Pracoval i v terénu při vakuování trasy parovodu. Tito lidé překonávali postoje skeptiků ve svém okolí a udržovali víru v proveditelnost projektu a odstranitelnost překážek, které se jim stavěly do cesty.

Poděkování obyvatel Nejdku si zasloužila i firma E-Consult, a.s. - Praha v čele s Ing. Karlem Weisem, která odvedla bezvadnou poradenskou práci na vysoké odborné úrovni.