Průběh stavby

Průběh stavby s faktickým zahájením prací v lednu 1996 brzy přestal odpovídat termínu dokončení. Od dubna 1996 bylo oproti časovému plánu zpoždění jednotlivých činností až o deset týdnů.

Město Nejdek spolu se svým mandatářem SU, a.s. Vřesová usilovalo na několika jednáních o realizaci opatření na straně zhotovitele stavby IPS Karlovy Vary, které by vedly ke zkracování zpoždění. Hlavní příčinou zpoždění bylo, že subdodavatelé pro IPS KV neplnili termíny prací a dodávek. Dodávka potrubí na celé dílo od německé firmy Fernwärme byla ukončena až v říjnu 1996, tj. o celý měsíc později, než měla být stavba dokončena, včetně zkušebního provozu.

Protože město i dřívější dodavatelé tepla podniky Vlnap a Metalis počítali na zimu 1996 / 1997 s teplem ze Vřesové, bylo třeba včas zajistit případné náhradní řešení způsobu vytápění. Pod tlakem přicházející zimy a sankcí vyplývajících ze smlouvy dohodlo IPS KV s podniky Vlnap a Metalis provoz jejich kotelen pro celou zimu 1996 – 1997 a současně zajistilo vytápění sídliště 9. května a Školy na náměstí Karla IV. prostřednictvím části již dokončené přípojky od předávací stanice do Metalisu parou z kotelny Vlnapu.

Přestože město uhradilo všechny oprávněně nárokované dílčí platby, začaly se v té době již projevovat finanční potíže zhotovitele IPS KV. Náklady na stavbu, s jakými zhotovitel dílo prováděl, neodpovídaly nabídce, kterou předložil a se kterou mezinárodní soutěž vyhrál. Od listopadu 1996 se snažil různými způsoby uplatnit tyto své zvýšené náklady u objednatele stavby – města Nejdek. To s tím nikdy nesouhlasilo a po mnoha jednáních všechny návrhy na zvýšení ceny díla odmítlo. Umožnila mu to dobře zpracovaná smlouva od firmy E-Consult. Stavba měla být dodána „na klíč“ za pevně stanovenou cenu 330 mil Kč.

Finanční situace zhotovitele vedla nakonec k jeho neschopnosti stavbu dokončit. Město Nejdek s využitím všech prostředků obsažených ve smlouvě s IPS KV za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a jednoho ze subdodavatelů, IPS a.s. Praha, stavbu uvedlo do kompletního provozu. Dokončení prací a odstraňování vad a nedodělků na parovodu bylo hrazeno z prostředků získaných z bankovní záruky, kterou IPS KV při podepisování kontraktu povinně vázal u bankovního ústavu.