Popis trasy parovodu

Parovod je veden společně s vratným potrubím kondenzátu územím obcí Vřesová, Tatrovice, Černava, Rájec, Suchá a Nejdek. V Tatrovicích a v Černavě jsou na parovodu zaslepené odbočky pro odběr páry v budoucnu. Pro dodávku do Nejdku je používána přehřátá pára o tlaku 3,5 MPa a teplotě 360 °C z odběrů turbin. Ve Vřesové vystupuje parovod z redukční a chladící stanice (RCHS). Před výstupem se tam pára redukuje v závislosti na dodávaném množství na tlak cca 1,9 MPa a chladí vstřikovaným kondenzátem na teplotu cca 225 °C (původně se míchala se sytou párou teploty 240 °C).

Z RCHS je parovod vyveden potrubním mostem a opatřen měřící clonou. Po opuštění areálu SU a.s. je veden v zemi. Silnici Vřesová – Chodov kříží spodem protlakem v železobetonové trubce. Za protlakem kříží plynovody Js 500, Js 700 a vodovod Js 250. Silnici Vřesová – Tatrovice kříží rovněž protlakem, potom vede krátce podél silnice směrem k Tatrovicím. U areálu autodopravy ve Vřesové odbočuje strmým klesáním doprava dolů do údolí Tatrovického potoka, který překlenuje na nízkých patkách. V tomto nejnižším místě u T. potoka má parovod odvodnění do potrubí vratného kondenzátu a havarijní vypouštění do přilehlého složiště popílku. Podél lesní cesty je parovod dále veden v zemi proti toku T. potoka a potom odbočuje vpravo přírodním žlabem do strmého kopce (využitím přírodního žlabu se snížil rozsah výkopových prací). Za ním vede podél staré polní cesty směrem k Tatrovicím, které míjí vpravo přes pole. Za Tatrovicemi vede podél okraje lesa prameništěm vody. Ochrana prameniště je provedena položením geotextilie a panely. Za tímto úsekem je parovod veden podél lesní cesty až k el. vedení 110 kV, podél kterého prochází úsekem dlouhým asi 600 m. Černavský potok překlenuje na nízkých podporách. Dále je veden opět pod zemí po okraji lesa a pozemky pastvin pod černavskou vodní nádrží („Karčák“), kde prochází pod odvodňovacím příkopem, který bylo třeba zachovat. Příkop bylo proto nutno zpevnit betonovým žlabem a bočními deskami. Trasa parovodu dále pokračuje podél okraje pole a kříží cestu do Rájce směrem k okraji lesa a dále lesní cestou k protlaku pod silnicí v Suché v místě vodoteče. Odtud vede přes pole a polní cesty na roh pastvin nad blokem terasových domků až k silnici do Nejdku, kterou podchází v místě objektu dílen autobusů (objekt Čína) protlakem a podél cesty po louce a okrajem lesa se dostává ke hřbitovu, vede podél jeho zdi až k Chodovské silnici a k železnici a podchází je protlakem. Od protlaku pod železnicí je parovod veden podél železnice směrem k Vlnapu do předávací stanice PS na parkovišti aut Vlnapu v zatáčce „U žáby“.

Z PS jsou vedeny přípojky parovodu do Vlnapu, do VS 9. květen v Bernově, VS M u Metalisu, VS D na sídlišti Lipová. Na trase do Bernova jsou vysazeny odbočky pro učňovskou školu a školu na náměstí. Trasa je vedena v zemi. Křížení s Radišovským potokem směrem k podniku Witte je provedeno spodem pod korytem potoka. Za ním kříží plynovod. Na sídlišti 9. května je odbočka parovodu do výměníku, který byl vybudován v bývalé kotelně. Parovod pokračuje podél železniční tratě, za přejezdem podél vlečky Metalisu a před tunelem vlečku překlenuje potrubním mostem. Dál pokračuje zemí do svahu, podél cesty a vlečky do VS M u Metalisu. Odtud je připojen Metalis, topná soustava sídliště Rolavská (VS F), poliklinika, firma Fortigo, rodinné domky a Kulturní dům (horkovodem podél ulice Závodu míru). Přípojka pro VS D na sídlišti Lipová je vedena z PS zpět souběžně s parovodem až k protlaku pod železnicí. Odtud je vedena okrajem Chodovské ulice v délce 500 m a poté protlakem pod železnicí směrem k řece Rolava, kterou překlenuje potrubním mostem. Od Jateční ulice stoupá vzhůru svahem do VS D sídliště Lipová. Odtud jsou na rozvod tepla připojeny další VS (A, B, H, škola na Karlovarské ulici).